Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2019

ppiotrus
18:22
Wiadukt kolejowy nad linią szerokotorową LHS, który miał być fragmentem tzw. kolejowej obwodnicy Zamościa.
ppiotrus
16:16
Kiedy w szkole uczyli cię, że wielki brat z Ameryki może wszystko zobaczyć i trzeba uważać na to co się robi, bo wróg nie śpi.
Ale ty spałeś... i nagle po 40 latach CIA łapie cię na podrzucaniu śmieci somsiadowi...
Reposted bycylonapplepiezombiekraskobladzikHypothermianiggertitsv3bsowhiskywithspritevimesfutureiscomingsucznikwujcioBatBBartKokosemjudyszac1n3kk
ppiotrus
14:18
3681 72ff
Reposted fromzelbekon zelbekon viasaddam saddam
ppiotrus
04:15

December 01 2019

ppiotrus
16:29
5617 5546 500
Reposted fromjottos jottos viapwg pwg
ppiotrus
16:19
4628 2ea5 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viapwg pwg
ppiotrus
13:15
Reposted fromzelbekon zelbekon viapwg pwg
ppiotrus
12:43
Reposted fromFlau Flau viapwg pwg
ppiotrus
11:57
Reposted fromzelbekon zelbekon viapwg pwg
ppiotrus
11:44
8645 19de 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805 viapwg pwg
ppiotrus
11:36
8223 6122 500
Reposted fromGosha Gosha vianoisetales noisetales
ppiotrus
01:44
2871 eb11 500
Reposted frompiehus piehus viapwg pwg
ppiotrus
01:40
3988 b7ee 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viapwg pwg
ppiotrus
01:39
1155 d244
Reposted fromtichga tichga viapwg pwg
ppiotrus
01:38
0661 8e83
Reposted fromtichga tichga viapwg pwg
ppiotrus
01:34
0114 8c53 500
Reposted frompapaj papaj viapwg pwg
ppiotrus
01:31
Reposted fromzelbekon zelbekon viapwg pwg
ppiotrus
01:21
2489 add0 500
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viapwg pwg
ppiotrus
01:09
0476 5716 500
Reposted frommangoe mangoe viapwg pwg
ppiotrus
01:04
7321 861c 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapwg pwg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl