Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

ppiotrus
20:00
Reposted fromlamborg lamborg viasaddam saddam
ppiotrus
19:40
9148 af1f 500
Reposted fromwombat wombat viatfu tfu
ppiotrus
17:54
6798 96c9 500
Reposted fromtfu tfu
ppiotrus
17:53
4301 a543
Reposted fromsiara siara viakokoko kokoko
ppiotrus
17:50
4083 8a8a 500
Reposted fromtfu tfu
ppiotrus
17:40
4167 f501 500
Reposted fromtfu tfu

August 07 2018

ppiotrus
20:33
5543 d562 500
Reposted fromtfu tfu
ppiotrus
20:31
5771 433f 500
Reposted fromtfu tfu
ppiotrus
20:29
6055 8617
Reposted fromtfu tfu

August 05 2018

ppiotrus
22:23
0120 ddc7 500
Reposted fromgarazowka garazowka viakasiastrofa kasiastrofa

August 04 2018

ppiotrus
20:57
ppiotrus
20:53
5693 1a3f
Reposted fromzciach zciach vialarwyastralne larwyastralne
ppiotrus
20:53
8811 aebd
Reposted fromtichga tichga vialarwyastralne larwyastralne

August 01 2018

ppiotrus
12:31
9531 d9ba 500
W magdolant rzem z syńciem po jedząko była
tam gupia dziebucha straszne coś zrobiła
pszet nami w kolejce se beszczelnie stała
syńciowi mojemu balą zaje...ła.

Porsze mi go z wrucić jajej powiedziała
A ona mi tylko wzieła sie rosśmiała
Ty stara guwniara ą młotszy ot ciebie
Ot dawaj tę balą boci wdziup zaje..ie.

Pszeciesz ot poczontku było wiadomo rze ą sie nalerzy dla mojego synuńcia bo upaczył a nie dziebuszyska gupiego. A wy na tym hey tet macie to dodac!!!!!11!!!111! bo jak nie....
Reposted bysiknitrusplBBartinzynierSoulPLpiotroski

July 31 2018

ppiotrus
23:51
Reposted fromcarfreitag carfreitag vianoisetales noisetales
ppiotrus
23:43
ppiotrus
23:39
7346 9c3d 500
Reposted fromscythe scythe viaradaetyki radaetyki
ppiotrus
23:36
8307 9b61
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa
23:28
8876 e59b
Reposted fromidiod idiod viasaddam saddam
23:12
2358 fa4d 500
Reposted fromidiod idiod viasaddam saddam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl